ค้นหา

 
Found: 3

นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

... 9 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ ... ... โดยนายมณเฑียร บุญตัน ผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้ให้ดำรงตำแหน่เป็นสมัยที่ 2      เมื่อวันที่ 14 ...

CEDAW

... กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและการดำรงชีวิต เช่น สิทธิในการเลือกตั้ ส่วนที่ 3 (ข้อ 10-14) กล่าวถึงสิทธิของสตรีที่จะต้องได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจ ... ... การนำพันธกรณีไปปฏิบัติในระดับประเทศ ฯลฯ วัน/เดือน/ปี การเข้าเป็นภาคี ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ ...
24/05/2016

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... โดยแจ้งถึงพัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทยในห้วงปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบกับปัญหาความขัดแย้และความสูญเสีย ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าผลักดันการปฏิรูปในด้านต่าง... ... หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การเผชิญและจัดการกับสิ่งท้าทายของประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย... ... โดยอินโดนีเซียได้ผ่านการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศล่าสุดตามกระบวนการรัฐธรรมนูญอย่างสันติ...
  relevance date