หนังสือบทความที่น่าสนใจ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

The Summary of Thailand's 3rd National Human Rights Plan

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

กระบวนการ UPR

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม
Human Rights: Social Harmony or Social Disintegration

หลากหลายคือหนึ่งเดียว

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
Universal Declaration of Human Rights

ปัญญาที่สากล คือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้

หลากหลายคือหนึ่งเดียว (ฉบับครบรอบ 70 ปี UDHR) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน

นิทานชุดส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เจ้าไก่กับเจ้าเป็ด สุขได้ในความหลากหลาย
Little Chick and Little Duck. We are different, we are friends.

ความฝันของเด็กชายก้อนเมฆ
Konmek's Dream


Pages: 1