หนังสือบทความที่น่าสนใจ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

The Summary of Thailand's 3rd National Human Rights Plan

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

กระบวนการ UPR

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม
Human Rights: Social Harmony or Social Disintegration

หลากหลายคือหนึ่งเดียว

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
Universal Declaration of Human Rights

ปัญญาที่สากล คือหลักประกันสิทธิมนุษยชนที่แท้

ความฝันของเด็กชายก้อนเมฆ
Konmek's Dream


Pages: 1