ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — Universal Periodic Review [x] สหประชาชาติ [x]

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่... ... การเข้าร่วมในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ (Universal Periodic Review - UPR) รอบที่ ๓ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กระบวนการ... ... during the High-level segment of the Human Rights Council Meeting  On 27 February 2023 H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, delivered...
28/02/2023

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดของคณะผู้แทนไทยซึ่งเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กัน ... ... เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ ...
14/11/2022

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา โดยคณะผู้แทนไทยได้แจ้งตอบรับข้อเสนอแนะของไทย โดยสรุป ไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะทั้งหมด ...

รายงานประเทศ

... รัฐบาลได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเป็นระยะเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความคุ้นเคยกับกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง... ... รวมถึงการประชุมที่ร่วมจัดกับทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การจัดทำรายงาน... ... โดยได้เริ่มจัดการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้แทนภาคประชาสังคมครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงร่างรายงานของประเทศไทย...
03/02/2017

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

... ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ต่อที่ประชุมคณะทำงาน... ... แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 การปฏิรูปกฎหมาย และการให้สัตยาบันและการถอนข้อสงวนที่มีต่อตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน... ... ข้อกลับมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะแจ้งตอบรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำเสนอรายงานของไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review ณ กรุงเทพมหานคร

... จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สำหรับประชาชนในภาคกลางและภาคตะวันตก ... ... โดยไทยสามารถรับข้อเสนอแนะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 134 ข้อ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ...

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคล ... ... และในช่วงการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ...
  relevance date