สุนทรพจน์

ถ้อยแถลงกล่าวเปิดของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

ถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการนำเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ณ นครเจนีวา

ถ้อยแถลงของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 31

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ (Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

ถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการนำเสนอรายงานประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ณ นครเจนีวา

ถ้อยแถลงของรองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) สมัยที่ 59 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

ถ้อยแถลงของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 28 ณ นครเจนีวา

สุนทรพจน์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงานสานเสวนาการปฏิรูป “On the Path to Reform” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

สุนทรพจน์ของรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

คำกล่าวของ ออท.สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในโอกาสอำลาตำแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

คำกล่าวของประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ (ออท. สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) ในการประชุม Informal Plenary Meeting of the UNGA on the review of the status of the Human Rights Council

คำกล่าวของ ออท.สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ


Pages: 1