ค้นหา

 
Found: 10
Where: tags — Human Rights [x] สิทธิมนุษยชน [x] Human Rights Council [x] ไทย [x]

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีทัศน์ในการประชุมระดับสูง (high-level segment) ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ... ... ปีของปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action : VDPA) ประเทศไทยได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ...
28/02/2023

ไทยประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ในฐานะสะพานเชื่อมโลกเพื่อประโยชน์ของทุกคน

... เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ของไทย วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ไทยประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี... ... โดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนต่อไป  Thailand announces 2025-2027 Human Rights Council Candidature with aim to serve as world’s bridge-builder for...
09/10/2023

อธิบดีกรมองค์การฯ กล่าวเปิดสัมมนาระดับภูมิภาค 'Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights'

... การสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง “Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights” ร่วมกับนาง Nada Al-Nashif รองข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมด้วยตนเอง) รวมถึงนาย Václav Bálek ... ... การสัมมนาดังกล่าวเป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) ที่ 47/11 โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดการจัดสัมมนาใน ...
27/02/2023

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนฝ่ายไทย หารือคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมหารือคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ ... ... ซึ่งเป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศต่อไป ...
14/11/2022

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... ๒๕๕๕ นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคล ... ... การลงนามอนุสัญญาดังกล่าวยังถือเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยให้ไว้ในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council - HRC) ระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และในช่วงการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก ...

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่... ... ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ( Human Rights Council – HRC)   สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์... ... เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งไทยเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์...
03/03/2023

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

คณะผู้แทนไทย นำโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ... ... ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ... ... เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ...
14/11/2022

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ... ... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights AICHR) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ... ... ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของ AICHR ในอนาคต ทั้งนี้ ไทยประสงค์ให้ AICHR จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานของตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเห็นว่า ... ... ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) และคุณค่าของกระบวนการ ...

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - ศักดิ์ศรี ...

... ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี ... ... โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน ... ... ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) #UDHR75 เมื่อวันที่ 12 ธ.... ... to push forward in its campaign for the Human Rights Council (HRC) for the term 2025-2027. The International Human Rights ...
14/12/2023

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77)

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนไทย มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ... ... การเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้เปิดตัวการลงสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. 2025-2027 ของไทยอีกด้วย สำหรับการเข้าร่วม ...
14/11/2022
  relevance date