ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — Human Rights [x] การเมือง [x] สิทธิมนุษยชน [x] Human Rights Council [x]

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมอภิปรายใน Panel Discussion หัวข้อ “อนาคตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ : ความท้าทายและโอกาสในการทำให้งานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่จริงและในบริบทของโลก”

... หัวข้อ “อนาคตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ... ... การปรับปรุงวิธีการทำงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่มุ่งเน้นพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจในบริบทภูมิศาสตร์การเมืองเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับวาระที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นความท้าทายใหม่ ... ... Thailand, spoke in a panel discussion on “the future of the Human Rights Council: challenges and opportunities in maximizing ... ... Vice minister shared his experience as former President of the HRC (for the term 2010-2011) and reiterated the importance of (1) ...
04/03/2024

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่... ... ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ( Human Rights Council – HRC)   สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์... ... รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ...
03/03/2023

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีทัศน์ในการประชุมระดับสูง (high-level segment) ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ... ... ประการของสิทธิมนุษยชน ได้แก่ (๑) สงคราม (๒) ความขัดแย้งภายในทางการเมืองและเศรษฐกิจ และ (๓) วิกฤติหลักสามประการที่โลกกำลังเผชิญ ...
28/02/2023

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ... ... และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและทางการเมือง และสิทธิของกลุ่มต่าง... ... เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ...
14/11/2022

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

... ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ... ... และการหลีกเลี่ยงการประณามและการทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นทางการเมือง อนึ่ง การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระดับสูงของประเทศและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม ...

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ... ... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights AICHR) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ... ... บางประเทศจะยังใช้รายงาน UPR เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือพยายามหาเสียงสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ... ... ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) และคุณค่าของกระบวนการ ...

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... ซึ่งการลงนามอนุสัญญาฯ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่จะไม่ดำเนินการใดๆ อันขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ ... ... การลงนามอนุสัญญาดังกล่าวยังถือเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยให้ไว้ในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council - HRC) ระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และในช่วงการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก ...
  relevance date