ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — Human Rights [x] การเมือง [x] สิทธิมนุษยชน [x] กระทรวงการต่างประเทศ [x]

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมอภิปรายใน Panel Discussion หัวข้อ “อนาคตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ : ความท้าทายและโอกาสในการทำให้งานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่จริงและในบริบทของโลก”

... ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ... ... “อนาคตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ... ... การปรับปรุงวิธีการทำงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่มุ่งเน้นพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจในบริบทภูมิศาสตร์การเมืองเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับวาระที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นความท้าทายใหม่ ... ... spoke in a panel discussion on “the future of the Human Rights Council: challenges and opportunities ... ... shared his experience as former President of the HRC (for the term 2010-2011) and reiterated the importance ...
04/03/2024

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน ... ... รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่... ... ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ( Human Rights Council – HRC)   สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์... ... รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ...
03/03/2023

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีทัศน์ในการประชุมระดับสูง... ... (high-level segment) ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์... ... (๑) สงคราม (๒) ความขัดแย้งภายในทางการเมืองและเศรษฐกิจ และ (๓) วิกฤติหลักสามประการที่โลกกำลังเผชิญ...
28/02/2023

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

คณะผู้แทนไทย นำโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ ... ... และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและทางการเมือง และสิทธิของกลุ่มต่าง... ... เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ...
14/11/2022

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... นำโดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม... ... ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่... ... การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม การอำนวยความยุติธรรม...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

... ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่... ... และการหลีกเลี่ยงการประณามและการทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นทางการเมือง อนึ่ง การประชุมครั้งนี้...

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ... ... เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... บางประเทศจะยังใช้รายงาน UPR เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือพยายามหาเสียงสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า... ... ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะข้อเสนอแนะ(recommendations) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) และคุณค่าของกระบวนการ UPR ขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลได้มากน้อยเพียงใด... ... การสัมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับผู้แทนไทยใน...
  relevance date