ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — อาชญากรรมข้ามชาติ [x]

การประชุมเรื่องพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ

... สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และโครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ... ... ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เข้าร่วมกว่า 100 คน นายวันชัย ...
  relevance date