ค้นหา

 
Found: 12
Where: tags — สิทธิมนุษยชน [x]

การหารือเรื่อง "sharing of best practices and promoting technical cooperation: paving the way towards the second cycle of the UPR"

... ในการเข้าร่วมกระบวนการ UPR การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนอนการตามคำแนะนำของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ อบสนองต่อคำขอความช่วยเหลือจากรัฐและบริหาร UPR trust funds และ ให้การสนับสนุกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ UPR อ่านเพิ่มเติม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
UPR OHCHR
21/03/2012

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... Commission on Human Rights AICHR) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UNIVERSAL PERIODIC REVIEW –UPR) ณ โรงแรม Rembrandt กรุงเทพฯ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงพัฒนาการของ AICHR ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ...

รายงานประเทศ

... รวมทั้งได้ใช้โอกาสของกระบวนการยกร่างรายงานผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ยังคั่งค้าง โดยได้มีการเสนอประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและตระหนักถึงความจาเป็นในการเร่งปรับปรุงแก้ไขเรื่องดังกล่าว ดังนั้น กระบวนการ UPR ของไทย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการทบทวนเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้ประชาชนภายในประเทศได้รับประโยชน์จากกระบวนการ ...
03/02/2017

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา โดยคณะผู้แทนไทยได้แจ้งตอบรับข้อเสนอแนะของไทย ...

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

... คณะผู้แทนไทยนำโดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะผู้แทนไทยนำโดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ...

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... โดยเฉพาะการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการบริหารจัดการกับความท้าทายและผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในอนาคตของไทย กระบวนการ UPR เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศทุก ...
14/11/2022

รายงานประเทศ

... ได้มีการขยายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ให้รวมถึงการติดตามกระบวนการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ...
03/05/2017

รายงานประเทศ

... ได้มีการขยายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก  UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ให้รวมถึงการติดตามกระบวนการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ...
23/05/2016

การจัดกิจกรรม "ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน" เพื่อสร้างความรู้ให้แก่เด็กในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

... ยังเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ตามที่ไทยได้นำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนตุลาคม 2554 และได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศ ต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำเสนอรายงานของไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review ณ กรุงเทพมหานคร

... ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อผลักดันการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับรองและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ... ... โดยผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ UPR ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศที่ www.mfa.go....
Pages: 1 2 Next
  relevance date