ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — กิจกรรม [x]

การจัดกิจกรรม "ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน" เพื่อสร้างความรู้ให้แก่เด็กในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม "ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้ สิทธิมนุษยชน" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ...

มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวรายงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

... มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) และกระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวรายงาน “The Mapping and Analysis of Human Rights and Peace Education in Southeast Asia” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77)

... โดยเฉพาะประเด็นสาธารณสุขที่ไทยมีการดำเนินงานที่ดี โดยในครั้งนี้ ไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนาน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 การประชุม Mental health in schools and education settings: and Urgent Call to Action for World Leaders and Donors ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ UNICEF House โดยจัดร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ...
14/11/2022

งานเสวนา "Children's rights: Reflections from COVID-19 and what more can we do?"

... โดยเรียนรู้จากบทเรียนภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการกำหนดทิศทางของท่าทีและการดำเนินการของไทยทั้งในประเทศและในกรอบของเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป ... ... Post-pandemic period in Thailand, including mobilizing appropriate resources to social protection and assistance, ensuring quality of education, collaboration of various partners and actors to connect every child and young persons to the internet by 2030, and ...
14/11/2022
  relevance date