ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ [x]

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำรายงาน UPR รวมทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำรายงานตามกระบวนการ UPR การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และการเตรียมการการจัดทำรายงาน ...

รายงานประเทศ

... การติดตามพัฒนาการการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาไว้ซึ่งความสนใจในการผลักดันประเด็นภายใต้กลไก UPR ระหว่างการเสนอรายงานรอบแรกและรอบที่ 2 ประเทศไทยเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความช่วยเหลือทางวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ ...
03/05/2017

รายงานประเทศ

... การติดตามพัฒนาการการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาไว้ซึ่งความสนใจในการผลักดันประเด็นภายใต้กลไก UPR ระหว่างการเสนอรายงานรอบแรกและรอบที่ 2  ประเทศไทยเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความช่วยเหลือทางวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ ...
23/05/2016
  relevance date