ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — กต [x] สหประชาชาติ [x] สิทธิมนุษยชน [x]

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ภายใต้สหประชาชาติ มีทั้งสิ้น 9 ฉบับ ดังนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ... ... พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CEDAW ว่าด้วยการรับข้อร้องเรียน และอนุสัญญา CRC 3 ฉบับคือ พิธีสารเลือกรับ เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ...
03/04/2023

CRPD

... ตราสารระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ... ... สาระสำคัญ  ส่วนที่ 1 (ข้อ 1-3) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ... ... การมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในสังคม การเคารพความแตกต่าง ความเท่าเทียมของโอกาส ... ... ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ อันจะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ...
14/07/2017

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยเเถลงในที่ประชุม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 34

... ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 34 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมกับผู้นำและรัฐมนตรีของประเทศต่าง ... ... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงแนวโน้มและสิ่งท้าทายของโลกในการรักษาและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการจัดการกับวิกฤตการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ในโอกาสนี้ ได้นำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในเยาวชน ...
10/03/2017

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

ตามที่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คณะผู้แทนไทย นำโดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ... ... Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา โดยคณะผู้แทนไทยได้แจ้งตอบรับข้อเสนอแนะของไทย ...

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

... ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ ... ... แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 การปฏิรูปกฎหมาย และการให้สัตยาบันและการถอนข้อสงวนที่มีต่อตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ... ... การพิจารณาคดีพลเรือนในศาลทหาร การกักตัวตามอำเภอใจ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติโดยที่ควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างเสรี ... ... ข้อกลับมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะแจ้งตอบรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน ...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

... (High Level Segment) ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานของหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำและการขจัดการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม การยอมรับความแตกต่างและเคารพความหลากหลาย โดยได้ใช้โอกาสนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการดำเนินการเพื่อบรรลุ ...

ICESCR

... และวัฒนธรรม ตราสารระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ... ... โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-15) กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่... ... และบทบาทของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณี ร่วมกับกลไกอื่นๆ ของสหประชาชาติ ส่วนที่ 5 (ข้อ 26-31) กล่าวถึงการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกติกา...
29/01/2016

สรุปคำกล่าวโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี งานเปิดตัวแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

... กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานเปิดตัว “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 : สานพลัง ส่งเสริมสิทธิ สร้างสังคม สู่สันติสุข” ... ... ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยได้ลงนามในกติกาและอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ...

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคล... ... การลงนามอนุสัญญาดังกล่าวยังถือเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยให้ไว้ในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ... ... โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว ๗ ฉบับ ได้แก่ (๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง...
  relevance date