ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — กต [x] คณะผู้แทนไทย [x] สิทธิมนุษยชน [x] ICESCR [x]

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ �... ... (International Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน ... ... อีกทั้งได้ออกกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (อาทิ พ.ร.บ.... ... การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทเอกชนในต่างประเทศละการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ...
  relevance date