ข่าวและกิจกรรม

ประเทศไทยถอนคำแถลงตีความ (Interpretative Declaration) สำหรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

09/10/2023

ประเทศไทยถอนคำแถลงตีความ (Interpretative Declaration) สำหรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 

ประเทศไทยได้ยื่นตราสารเพื่อถอนคำแถลงตีความ (Interpretative Declaration) สำหรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT) ข้อบทที่ ๑ (นิยามของคำว่าทรมาน) ข้อบทที่ ๔ (การกำหนดให้การกระทำทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา รวมทั้งสำหรับการพยายามกระทำทรมาน การสมรู้ร่วมคิด หรือการมีส่วนร่วมในการทรมาน) และข้อบทที่ ๕ (การกำหนดเขตอำนาจเหนือความผิดทั้งปวง) โดยสหประชาชาติได้แจ้งเวียนตราสารดังกล่าวของไทยแล้ว และกำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 


ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี โดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับประเทศไทยในการดำเนินการเพื่อต่อต้านและยุติการกระทำทรมาน และการบังคับให้สูญหายต่อไป  ------ 

Thailand withdrew its Interpretative Declaration to the the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

Thailand deposited the instrument of withdrawal of Interpretative Declaration to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment with respect to Article 1 (definiion of torture), Article 4 (criminalisation of torture, attempt to commit torture as well as complicity) and Article 5 (jurisdiction over torture). The Office of the Legal Affairs of the United Nations has circulated the instrument of withdrawal, which came into effect on 15 September 2023.


Thailand reiterates its commitment to prevent and suppress Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The Act on the Prevention and Suppression of Torture and Enforce Disappearance, which came into force on 22 February 2023, will serve as an important tool for Thailand to that effect.เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ