ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สิทธิมนุษยชน [x] ESCR [x] สังคม [x]

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ณ นครเจนีวา

... โดยใ้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม คณะกรรมการ ESCR ได้แสดงความชื่นชมไทย ในเรื่อง นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า แผนสิทธิมนุษยชนงชาติ ฉบบที3 การผ่านกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ รวมถึงนโยบายดูแลกลุ่มผู้ยากไร้ ...
  relevance date