ค้นหา

 
Found: 15
Where: tags — สิทธิมนุษยชน [x] HRC [x]

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมอภิปรายใน Panel Discussion หัวข้อ “อนาคตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ : ความท้าทายและโอกาสในการทำให้งานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่จริงและในบริบทของโลก”

... กิจกรรมดังกล่าวมีผู้แทนระดับเอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจากหลายประเทศและภูมิภาคสนใจเข้าร่วม ... ... Secretary General for Human Rights also joined as panelists. Vice minister shared his experience as former President of the HRC (for the term 2010-2011) and reiterated the importance of (1) promotion of dialogue and constructive engagement in its response ...
04/03/2024

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๕

... ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูง (High-level Segment) ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ ๕๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ...
04/03/2024

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - ศักดิ์ศรี ...

... สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice - TIJ) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights ... ... development in Thailand and outlined priorities that Thailand wishes to push forward in its campaign for the Human Rights Council (HRC) for the term 2025-2027. The International Human Rights Day event was led by the National Human Rights Commission of Thailand ...
14/12/2023

ไทยประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ในฐานะสะพานเชื่อมโลกเพื่อประโยชน์ของทุกคน

... เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ของไทย วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ไทยประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗   เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ...
09/10/2023

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... ในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูง ( high-level segment) ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ( Human Rights Council – HRC)   สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสดังกล่าว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงใน ...
03/03/2023

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เปิดเผย และสร้างสรรค์กับกลไกพิเศษภายใต้ HRC OHCHR รวมถึงกลไกด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ การเข้าร่วมในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ (Universal Periodic Review ...
28/02/2023

อธิบดีกรมองค์การฯ กล่าวเปิดสัมมนาระดับภูมิภาค 'Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights'

... เกี่ยวกับพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างไทยกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ รวมถึงกระบวนการทบทวน HRC และกลไกสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนด้วย Director-General   of the Department of International Organizations delivered opening remarks  at the Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human ...
27/02/2023

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนฝ่ายไทย หารือคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ

... ซึ่งเป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศต่อไป ...
14/11/2022

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... และให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในอนาคตของไทย กระบวนการ UPR เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศทุก 4 ...
14/11/2022

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77)

... (USABC) ทั้งนี้ การเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้เปิดตัวการลงสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. 2025-2027 ของไทยอีกด้วย สำหรับการเข้าร่วม UNGA77 ของคณะผู้แทนไทยในปีนี้ตรงกับช่วง High-level Week ...
14/11/2022
Pages: 1 2 Next
  relevance date