ค้นหา

 
Found: 16
Where: tags — Human Rights [x] HRC [x] Human Rights Council [x]

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - ศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน”

... ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) #UDHR75 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2566 และนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ... ... development in Thailand and outlined priorities that Thailand wishes to push forward in its campaign for the Human Rights Council (HRC) for the term 2025-2027. The International Human Rights Day event was led by the National Human Rights Commission of Thailand ...
14/12/2023

ไทยประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ในฐานะสะพานเชื่อมโลกเพื่อประโยชน์ของทุกคน

... เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปิดตัวการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) ของไทย วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ไทยประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ... ... โดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนต่อไป  Thailand announces 2025-2027 Human Rights Council Candidature with aim to serve as world’s bridge-builder for common good   On 21 September 2023, H....
09/10/2023

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... ในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูง ( high-level segment) ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ( Human Rights Council – HRC)   สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสดังกล่าว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงใน ...
03/03/2023

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีทัศน์ในการประชุมระดับสูง (high-level segment) ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ...
28/02/2023

อธิบดีกรมองค์การฯ กล่าวเปิดสัมมนาระดับภูมิภาค 'Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights'

... การสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง “Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights” ร่วมกับนาง Nada Al-Nashif รองข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ... ... การสัมมนาดังกล่าวเป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) ที่ 47/11 โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดการจัดสัมมนาใน ...
27/02/2023

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนฝ่ายไทย หารือคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ

... และร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศต่อไป ...
14/11/2022

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... และให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในอนาคตของไทย กระบวนการ UPR เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศทุก 4 ...
14/11/2022

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77)

... การเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้เปิดตัวการลงสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. 2025-2027 ของไทยอีกด้วย สำหรับการเข้าร่วม UNGA77 ของคณะผู้แทนไทยในปีนี้ตรงกับช่วง High-level Week ...
14/11/2022

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

Highlights of Thailand’s implementation of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 (Mid-term update) 1. Background Thailand presented its first national report on the human rights situation in the country at the 12th Session of the Universal Periodic Review (UPR) Working Group. The report was adopted at the 19th Session of the Human Rights Council (HRC) in March 2012. Thailand received a total of 172 recommendations, 134 of which have been accepted in whole or in part. In addition, Thailand also made 8 voluntary pledges on the promotion and protection of human rights. The Cabinet approved our accepted ...
15/05/2019

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

... ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date