ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — รายงาน [x] Second Cycle [x] Human Rights [x] Universal Periodic Review [x]

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

... and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 (Mid-term update) ... ... Thailand presented its first national report on the human rights situation in the country at the 12th Session ... ... at the 19th Session of the Human Rights Council (HRC) in March 2012. Thailand received a total of 172 ... ... efforts in this regard. Thailand will go through the second cycle of the UPR at the 25th UPR Working Group ... ... อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน UPR ฉบับกลางรอบ ...
15/05/2019

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ ...
  relevance date