ค้นหา

 
Found: 46

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

ตามที่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คณะผู้แทนไทย นำโดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม ...

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ ...

ถ้อยแถลงระหว่างการนำเสนอรายงาน

อ่านเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ ถ้อยแถลงกล่าวเปิดของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ถ้อยแถลงกล่าวปิดของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ถ้อยแถลงในช่วงการรับรองรายงานของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
03/05/2017

การนำเสนอรายงานด้วยวาจาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติกา ICCPR

... เพื่อนำเสนอรายงานด้วยวาจาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ฉบับที่ 2               ในการนำเสนอรายงานฯ คณะผู้แทนไทยได้ตอบชี้แจงข้อซักถาม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวปฏิบัติกับคณะกรรมการประจำกติกา ...
07/04/2017

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... อันขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องของไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ เพื่อคุ้มครองประชาชนมิให้ถูกละเมิดสิทธิจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยเเถลงในที่ประชุม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 34

... ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งที่ประชุมถึงพัฒนาการต่าง ๆ ของไทย ซึ่งรวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ผลักดันการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ...
10/03/2017

CRC

... ซึ่งกำหนดวิธีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญา และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บังคับ วัน/เดือน/ปี การเข้าเป็นภาคี ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมีผลใช้บังคับกับไทย เมื่อวันที่ ...
22/01/2016

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการปฏิรูปเป็นกระบวนการของคนไทยและไม่มีสูตรสำเร็จ ไทยจะเลือกแนวคิดที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ...
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date