ค้นหา

 
Found: 6

งานเลี้ยงน้ำชา หัวข้อ "10 Anniversary of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Achievements and Challenges" ที่กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงน้ำชา ภายใต้หัวข้อ "10 Anniversary of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Achievements and Challenges" โดยได้รับเกียรติจาก อ.มณเฑียร บุญตัน คณะกรรมการ CRPD มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงน้ำชา ภายใต้หัวข้อ "10 Anniversary of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Achievements...

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำอนุสญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอต่อ คณะกรรมการประจำอนุสญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ...

นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าดวยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) สมัยที่ ... ... ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เสนอรายงานสำหรับการทบทวนรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสญญาวาด้วยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐเกาหลี ...

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

... และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT) อนุสญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรือ CRPD) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ...
10/02/2016

CRPD

อนุสญญาวาด้วยสิทธิของคนพิการ ตราสารระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน ... ... ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาวาด้วยสิทธิคนพิการต่อคณะกรรมการว่าดวยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ อันจะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ...
14/07/2017
  relevance date