ค้นหา

 
Found: 5

CED

อนุสญญาระหวางประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ตราสารระหว่างประทศ ด้านสิทธิมนุษยชน อนุสญญาระหวางประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ International Convention for the Protection ...
22/01/2016

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหวางประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยหากประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาระหวางประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการ หายสาบสูญโดยถูกบังคับ ก็จะถือเป็นตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับที่ ...

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

... Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families หรือ CMW) ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศหลักเหล่านี้แล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ โดยไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี อนุสญญาระหวางประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ...
10/02/2016

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา

... คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)... ... ในเรื่องการมีกรมส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นการเฉพาะ (ซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกที่มีกรมเฉพาะสำหรับเรื่องนี้)​ การถอนถ้อยแถลงตีความข้อ... ... การพัฒนากฎหมายและโครงสร้างกลไกส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ และความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยเรื่องสิทธิคนพิการโดยเฉพาะกรอบภายใต้ทศวรรษคนพิการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก...

ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 อย่างเป็นทางการ

... เข้ายื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประทศ (International Labour Organization - ILO) ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ... ... เดือนถัดไปนับจากวันที่ให้สัตยาบัน คือวันที่ 23 มีนาคม 2560 อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 เป็นหนึ่งในตราสารที่สำคัญของ ...
  relevance date