ค้นหา

 
Found: 3

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

... คณะผู้แทนไทยได้รับฟังข้อเสนอแนะและตอบชี้แจงคำถามจากประเทศต่าง ๆ รวม 102 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย อาทิ การปราบปรามการค้ามนุษย์ สิทธิรงงาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ...

ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 อย่างเป็นทางการ

... ในฐานะอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยฯ ได้นำหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เข้ายื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International ...

หนังสือปฏิญญาสากลฯ ฉบับเด็กและเยาวชน หลากหลายคือหนึ่งเดียว

... เป็นโรงเรียน หรือวิทยาลัยที่เราได้เข้าเรียน เป็นโรงงาน ไร่นา หรือสำนักงานที่เราทำงาน สถานที่เหล่านี้เป็นที่ซึ่งชาย ... ... ถ้าสิทธิเหล่านี้ไม่มีความหมายอยู่ในสถานที่รอบๆ ตัวเรา สิทธิเหล่านี้ก็จะมีความหมายเพียงน้อยนิดในทุกแห่ง ...
22/05/2016
  relevance date