ค้นหา

 
Found: 2

นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

... และได้เดินทางไปศึกษาด้านการดนตรี ในระดับปริญญาตรีและโท ณ สหรัฐอเมริกา นายมณเฑียรฯ เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลยมหิดล และเคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างปี 2551  – 2557  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  relevance date