ค้นหา

 
Found: 1

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญดยถูกบงค

... ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ก่อนที่ไทยจะดำเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ต่อไ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญดยถูกบงค็นหนึ่งในตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ๙ ฉบั โดยประเทศไทยได้เข้าเ็นภาคีแล้ว ...
  relevance date