ค้นหา

 
Found: 1

การประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อติดตามผลการนำเสนอรายงานของไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review ณ กรุงเทพมหานคร

... กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อติดตามผลการนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ... ... ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน ที่ประชุมได้รับทราบท่าทีของไทยต่อข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้ง ...
  relevance date