ค้นหา

 
Found: 3

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแงสหประชาชาติ สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

... ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแงสหประชาชาติ (Human Rights Council) สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ...

การจัดกิจกรรม "ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน" เพื่อสร้างความรู้ใ้แก่เด็กในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

... ตามที่ไทยได้นำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแงสหประชาชาติในเดือนตุลาคม 2554 และได้รับข้อเสนอแนะจากประเทศ ... ... ไทยได้ประกาศรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าวใคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน่งสหประชาชาติทราบ ในช่วงครึ่งเทอมแรกก่อนที่ไทยจะเข้าสู่การทบทวนภายใต้กลไก ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยเเถลงในที่ประชุม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนงสหประชาชาติ สมัยที่ 34

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแงสหประชาชาติ สมัยที่ 34 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ร่วมกับผู้นำและรัฐมนตรีของประเทศต่าง ...
10/03/2017
  relevance date