กระบวนการ UPR

รายงานประเทศ

ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานประเทศฯ รอบที่ 3 ต่อคณะทำงาน UPR สมัยที่ 39 ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น 278 ข้อ โดยไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะทันที 193 ข้อ ขอนำกลับมาพิจารณาเพิ่มเติม 85 ข้อ และให้คำมั่นโดยสมัครใจ 8 ข้อ 


ระเบียบวิธีการจัดทำรายงาน

กรมองค์การระหว่างประเทศ (กต.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ยธ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการยกร่างรายงาน UPR ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและติดตาม การดำเนินงานของไทย อาทิ การจัด Briefing แก่คณะทูตประเทศต่างๆ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564, การจัดการซ้อมเสมือนจริง (Mock Session) กับ UN Country Team เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก UPR ครั้งที่ 2/2564 

คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบกรอบการพิจารณารับข้อเสนอแนะและคำมั่นโดยสมัครใจของไทยและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะผู้แทนไทยนำเสนอรายงานประเทศด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะทำงาน UPR ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

รายงานประเทศฉบับภาษาไทย

รายงานประเทศฉบับภาษาอังกฤษ