กระบวนการ UPR

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การหารือเรื่อง "sharing of best practices and promoting technical cooperation: paving the way towards the second cycle of the UPR"

21/03/2012

OHCHR ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐในการดำเนินการตาม UPR recommendation ใน 5 ลักษณะ ได้แก่

การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ UPR และผลลัพธ์


การจัดทำเครื่องมือเตรียมความพร้อมของรัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเข้าร่วมกระบวนการ UPR


การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนอนการตามคำแนะนำของกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่าง ๆ


อบสนองต่อคำขอความช่วยเหลือจากรัฐและบริหาร UPR trust funds และ


ให้การสนับสนุกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ UPR
อ่านเพิ่มเติม


Tags:   UPR, OHCHR

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ