ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — equality [x] CSW [x] gender equality [x] gender [x]

Mrs. Kanda Vajrabhaya, former Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Social Development and Human Security

... Development and Human Security, has been endorsed as the Chairperson of the 59th Session of the Commission on the Status of Women (CSW) of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Mrs. Kanda Vajrabhaya, former Deputy Permanent Secretary of ... ... commission of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). It is the principle global policy-making body responsible for gender equality and advancement of women. Every year, the commission brings together representatives of Member States to jointly ...
11/07/2014

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี

... นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ (Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action) เมื่อวันที่ 27 กันยายน ... ... กล่าวถ้อยแถลงโดยระบุถึงบทบาทของไทยในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) สมัยที่ 59 เมื่อเดือนมีนาคม 2558 และการดำเนินการด้านสตรีของไทยผ่านนโยบายต่างๆ ...
  relevance date