ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Second Cycle [x] UPR [x] Human Rights [x]

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

... representatives from the National Human Rights Commission (NHRC), civil society and human rights experts. The Committee has met several times since May 2012 to discuss... ... implementation of our accepted recommendations and preparation of the mid-term and second UPR reports. In 2013, a national action plan was developed and distributed to government agencies to use... ... monitor the government’s efforts in this regard. Thailand will go through the second cycle of the UPR at the 25th UPR Working Group in 2016. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน...
15/05/2019

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

ตามที่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คณะผู้แทนไทย นำโดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ... ... ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ...

Permanent Secretary for Foreign Affairs attends the 26th Session of the Human Rights Council

On 12 – 13 June 2014, Mr. Sihasak Phuangketkeow, Permanent Secretary for ... ... and Acting Foreign Minister, attended the 26th Session of the Human Rights Council (HRC) in Gevena, Switzerland. On 12 – ... ... pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review (UPR) 2012 – 2014”, of which he highlighted Thailand’s three ... ... is scheduled to present the report of the national UPR at the second cycle of the 25th UPR Working Group in 2016. Mr. Phuangketkeow,...
12/06/2014
  relevance date