ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — Human Rights [x] ไทย [x] HRC [x] รายงาน [x] สหประชาชาติ [x]

อธิบดีกรมองค์การฯ กล่าวเปิดสัมมนาระดับภูมิภาค 'Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights'

... โดยการดำเนินนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของไทยสะท้อนถึงการเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมทั้งสองประเด็นไปพร้อม... ... การสัมมนาดังกล่าวเป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) ที่ 47/11 โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดการจัดสัมมนาใน 5 ภูมิภาคเพื่อนำผลไปรายงานต่อที่ประชุม HRC โดยเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐสมาชิก...
27/02/2023

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๕

... ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ ๕๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส... ... โดยสถานการณ์ในยูเครนและกาซาทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ในภูมิภาคนั้น ไทยห่วงกังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในเมียนมาต่อผู้คนในเมียนมา... ... ไทยยินดีที่จะรับการเยือนของข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในสุขภาพและคณะทำงานว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กในปีนี้...
04/03/2024

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... การลงนามอนุสัญญาดังกล่าวยังถือเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยให้ไว้ในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council - HRC) ระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และในช่วงการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 อีกด้วย ...

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

ตามที่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คณะผู้แทนไทย นำโดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร ... ... และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic... ... ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา...

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ จัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศทุก ... ... เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติต่อไปอย่างสมัครใจ ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานฯ มาแล้ว 2 รอบ (รอบที่ 1 เมื่อปี ...
14/11/2022

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะข้อเสนอแนะ(recommendations) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) และคุณค่าของกระบวนการ UPR ขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลได้มากน้อยเพียงใด ... ... ในระหว่างการอภิปราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงาน UPR ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ...
  relevance date