ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — Human Rights [x] การเมือง [x] สหประชาชาติ [x] Human Rights Council [x] HRC [x] ไทย [x]

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมอภิปรายใน Panel Discussion หัวข้อ “อนาคตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ : ความท้าทายและโอกาสในการทำให้งานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่จริงและในบริบทของโลก”

... “อนาคตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ : ความท้าทายและโอกาสในการทำให้งานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ... ... จัดโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ... ... การปรับปรุงวิธีการทำงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่มุ่งเน้นพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจในบริบทภูมิศาสตร์การเมืองเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับวาระที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นความท้าทายใหม่ ... ... spoke in a panel discussion on “the future of the Human Rights Council: challenges and opportunities ... ... shared his experience as former President of the HRC (for the term 2010-2011) and reiterated the importance ...
04/03/2024

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒ ... ... ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ( Human Rights Council – HRC)   สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา ... ... ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งไทยเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ... ... รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ ...
03/03/2023

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ...

... ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ ๕๒ ณ นครเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์... ... ปีของปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (Vienna Declaration and Programme of Action : VDPA) ประเทศไทยได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน... ... (๑) สงคราม (๒) ความขัดแย้งภายในทางการเมืองและเศรษฐกิจ และ (๓) วิกฤติหลักสามประการที่โลกกำลังเผชิญ...
28/02/2023

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

คณะผู้แทนไทย นำโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ... ... และวัฒนธรรม สิทธิพลเมืองและทางการเมือง และสิทธิของกลุ่มต่าง... ... เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกสหประชาชาติ...
14/11/2022

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights AICHR) เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ... ... AICHR ในอนาคต ทั้งนี้ ไทยประสงค์ให้ AICHR จัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินงานของตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเห็นว่า ... ... มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Commission on ... ... เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือพยายามหาเสียงสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ... ... ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) และคุณค่าของกระบวนการ ...

ประเทศไทยลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

... สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคล... ... ซึ่งการลงนามอนุสัญญาฯ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศไทยที่จะไม่ดำเนินการใดๆ... ... การลงนามอนุสัญญาดังกล่าวยังถือเป็นการปฏิบัติตามคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยให้ไว้ในการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council - HRC) ระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และในช่วงการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก...
  relevance date