ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — HRC [x] Universal Periodic Review [x] Thailand [x] Human Rights [x] UPR [x] Second Cycle [x]

Permanent Secretary for Foreign Affairs attends the 26th Session of the Human Rights Council

... and Acting Foreign Minister, attended the 26th Session of the Human Rights Council (HRC) in Gevena, Switzerland. On 12 – 13 June 2014, Mr. Sihasak ... ... explain the current situation on Thai politics, and to reaffirm Thailand’s commitment to the principles of the international ... ... recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review (UPR) 2012 – 2014”, of which he highlighted Thailand’s three ... ... is scheduled to present the report of the national UPR at the second cycle of the 25th UPR Working Group in 2016. Mr. Phuangketkeow,...
12/06/2014

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

Highlights of Thailand’s implementation of recommendations ... ... voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 (Mid-term ... ... presented its first national report on the human rights situation in the country at the ... ... Session of the Universal Periodic Review (UPR) Working Group. The report was adopted ... ... 19th Session of the Human Rights Council (HRC) in March 2012. Thailand received a total ... ... this regard. Thailand will go through the second cycle of the UPR at the 25th UPR Working ...
15/05/2019

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา ...
  relevance date