ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ESCR [x] ICESCR [x] คณะผู้แทนไทย [x] สิทธิมนุษยชน [x] รายงานประเทศ [x]

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ �... ... Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) เมื่อวันที่ ... ... และวัฒนธรรม (ESCR) ณ นครเจนีวา ... ... การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่สหัสวรรษที่สำคัญก่อนกำหนดเวลา ... ... และวัฒนธรรมที่สะท้อนอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ... ... อีกทั้งได้ออกกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ... ... ความเท่าเทียมทางเพศ) และแผนสิทธิมนุษยชนแห%/%/^่งชาติ ฉบับที่ 3 ั้งนี้ ไทยกำลังผลักดันการปฏิรูปและการพัฒนาการเมืองไทยเพื่อกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ...
  relevance date