ค้นหา

 
Found: 39
Where: tags — ไทย [x]

รายงานประเทศ

รายงานประเทศ ครั้งที่ 39 ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานประเทศฯ รอบที่ 3 ต่อคณะทำงาน UPR สมัยที่ 39 ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น ...
19/06/2023

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการ Amnesty International

... ล้านคนทั่วโลกที่ให้การสนับสนุน มีสำนักงานในประเทศไทย ดังนี้ (๑) สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ... ... ภูมิภาคฯ) ****************** Deputy Permanent Secretary meets with Secretary-General of  Amnesty International On 21 April 2023, Ms. Busadee Santipitaks, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs, met with Ms. Agnès Callamard, Secretary-General of ...
28/04/2023

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

... และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ ไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฉบับต่างๆ ... ... พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CEDAW ว่าด้วยการรับข้อร้องเรียน และอนุสัญญา CRC 3 ฉบับคือ พิธีสารเลือกรับ เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ...
03/04/2023

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... การประชุมระดับสูงในประเด็นเยาวชน ( Annual high-level panel discussion on human rights mainstreaming ภายใต้หัวข้อ A reflection on five years of the United Nations Youth Strategy (Youth 2030): mapping a blueprint for the next steps) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งไทยเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Youth 2030 โดยคำนึงถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคม ...
03/03/2023

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ...

... มีสมาชิก ๔๗ ประเทศ จาก ๕ กลุ่มภูมิภาค ทั้งนี้ ไทยเคยเป็นสมาชิก HRC ๑ สมัย ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ... ... Universal Declaration of Human Rights  during the High-level segment of the Human Rights Council Meeting  On 27 February 2023 H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, delivered Statement through video message at ...
28/02/2023

อธิบดีกรมองค์การฯ กล่าวเปิดสัมมนาระดับภูมิภาค 'Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights'

... ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงและการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปรากฏอย่างเด่นชัดในสาระของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยการดำเนินนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของไทยสะท้อนถึงการเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมทั้งสองประเด็นไปพร้อม ๆ กันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ...
27/02/2023

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... รอบ (รอบที่ 1 เมื่อปี 2554 และรอบที่ 2 เมื่อปี 2559) โดยการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในรอบที่ 3 นี้ เป็นไปในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ และครอบคลุมหลากหลายประเด็น โดยหลายประเทศชื่นชมการดำเนินการของประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ ...
14/11/2022

งานเสวนา "Children's rights: Reflections from COVID-19 and what more can we do?"

... ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการกำหนดทิศทางของท่าทีและการดำเนินการของไทยทั้งในประเทศและในกรอบของเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป ... ... quality of education, collaboration of various partners and actors to connect every child and young persons to the internet by 2030, and protecting mental health and well-being of children.    Participants, including experts on child’s rights, members ...
14/11/2022

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนฝ่ายไทย หารือคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ

... รวมถึงกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศต่อไป               On 13 September 2022, Director-General of the Department of International Organizations, together with Director-General of DSI and Director-General of Rights and Liberties Protection, co-chaired virtual meeting between relevant Thai agencies and UN Working ...
14/11/2022

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77)

... ในปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นแบบ in-person อย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ซึ่งเป็นโอกาสให้ไทยได้ดำเนินแนวทาง  ดังนี้ (1) กระชับความสัมพันธ์ (reconnect) กับนานาประเทศ (2) ตอกย้ำ (reaffirm) ความเชื่อมั่นของไทยต่อระบบพหุภาคี ...
14/11/2022
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date