ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — สิทธิคนพิการ [x] อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ [x]

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

... หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment หรือ CAT) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities ... ... พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CEDAW ว่าด้วยการรับข้อร้องเรียน และอนุสัญญา CRC 3 ฉบับคือ พิธีสารเลือกรับ เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ...
03/04/2023

CRPD

... เสรีภาพจากการถูกทรมาน สิทธิในการสร้างครอบครัว ฯลฯ ส่วนที่ 4 (ข้อ 31-50) กล่าวถึงการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล ความร่วมมือระหว่างประเทศ ... ... ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีช่องทางในการยื่นข้อร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ อันจะเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ...
14/07/2017

นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

... นายมณเฑียรฯ ยังเป็นผู้แทนคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการที่ผลักดันการมีส่วนร่วมและสาระเกี่ยวกับคนพิการในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ในระหว่างการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ ... ... ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เสนอรายงานสำหรับการทบทวนรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐเกาหลี ...

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา

... คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอต่อ คณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)  ณ นครเจนีวา โดยมีสาระสำคัญ ... ... และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการที่สะท้อนพัฒนาการจากการมองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการกุศลมาเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมและสิทธิมนุษยชน ...
  relevance date