ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — วิษณุ เครืองาม [x] สิทธิมนุษยชน [x]

สรุปคำกล่าวโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี งานเปิดตัวแผนสิทธิมนุษยชนงชาติ ฉบบที3

... กระทรวงยุติธรรม ได้จัดงานเปิดตัว " แผนสิทธิมนุษยชนงชาติ ฉบบที3 : สานพลัง ส่งเสริมสิทธิ สร้างสังคม... ... กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สรุปคากล่าวเปิดงาน ดังนี้ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นสิ่งจาเป็นและทวีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ...
  relevance date