ค้นหา

 
Found: 21
Where: tags — รายงาน [x]

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... ควรเป็นผู้รับผิดชอบการพิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ AICHR ด้วยตนเอง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้กล่าวถึงกระบวนการจัดทำรายงาน UPR ว่า มีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ...

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

... society organizations for them to help monitor the government’s efforts in this regard. Thailand will go through the second cycle of the UPR at the 25th UPR Working Group in 2016. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1 ได้ที่นี่
15/05/2019

รายงานประเทศ

... รวมถึงการประชุมที่ร่วมจัดกับทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การจัดทำรายงาน UPR ของประเทศอื่นๆ ประเทศไทยได้พยายามให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ...
03/02/2017

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา ...

คลิปการนำเสนอรายงาน UPR ของไทย (เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554)

UPR Report of Thailand, 12th Universal Periodic Review Introduction (Thailand) Final Remarks (Thailand)
08/12/2015

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

... ประเทศไทยยึดมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยได้นำข้อเสนอแนะของประเทศต่าง ๆ จากการนำเสนอรายงาน UPR รอบแรกเมื่อปี 2554 ไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์และมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการเข้าเป็นภาคีและการถอนข้อสงวนที่มีต่อตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ...

รายงานประเทศ

... กรมองค์การระหว่างประเทศ (กต.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ยธ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการยกร่างรายงาน UPR ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและติดตาม การดำเนินงานของไทย อาทิ การจัด Briefing แก่คณะทูตประเทศต่างๆ ...
23/12/2021

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... และการยึดมั่นต่อพันธรณีของไทยภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี สาระของการนำเสนอรายงาน UPR ของไทย ครอบคลุมการดำเนินการ พัฒนาการ ความสำเร็จ ตลอดจนความท้าทาย ทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม ...
14/11/2022

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 2

Highlights of Thailand’s implementation of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2016-2018 (Mid-term update) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 2 ได้ที่นี่
15/05/2019

รายงานประเทศ

... การติดตามพัฒนาการการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาไว้ซึ่งความสนใจในการผลักดันประเด็นภายใต้กลไก UPR ระหว่างการเสนอรายงานรอบแรกและรอบที่ 2 ประเทศไทยเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความช่วยเหลือทางวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ ...
03/05/2017
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date