ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — รายงาน [x] Second Cycle [x] Human Rights [x] UPR [x] Universal Periodic Review [x] Thailand [x]

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

Highlights of Thailand’s implementation of recommendations ... ... pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 ... ... presented its first national report on the human rights situation in the country ... ... Session of the Universal Periodic Review (UPR) Working Group. The report was adopted ... ... Session of the Human Rights Council (HRC) in March 2012. Thailand received ... ... regard. Thailand will go through the second cycle of the UPR at the 25th ... ... อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน UPR ฉบับกลางรอบ ...
15/05/2019

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา ...
  relevance date