ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — ประชาธิปไตย [x]

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการ Amnesty International

... ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงมีความครึกครื้นและประเทศไทยให้ความสำคัญกับวาระด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมประชาธิปไตย และเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ... ... ภูมิภาคฯ) ****************** Deputy Permanent Secretary meets with Secretary-General of  Amnesty International On 21 April 2023, Ms. Busadee Santipitaks, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs, met with Ms. Agnès Callamard, Secretary-General of ...
28/04/2023

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน ... ... กฎระเบียบ และทัศนคติของประชาชน ทั้งนี้ ในการพัฒนาประชาธิปไตย ประเทศจะต้องเตรียมรับมือกับความท้าทาย ...

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ณ นครเจนีวา

... อีกทั้งได้ออกกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (อาทิ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ) และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ทั้งนี้ ไทยกำลังผลักดันการปฏิรูปและการพัฒนาการเมืองไทยเพื่อกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม ...

สรุปคำกล่าวโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี งานเปิดตัวแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3

... รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันก็มีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามความหมายของสิทธิมนุษยชนโดยระบุถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามมาตรฐานระหว่างประเทศในบริบทของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มีการจัดทาโดยความละเอียดรอบคอบ และมีความสมบูรณ์มากกว่าสองแผนที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนมากขึ้น ...

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

... ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิดงานสานเสวนาปฏิรูป “On the Path to Reform” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ... ... เพื่อประโยชน์ของคนไทยและสังคมไทย และนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม ...
  relevance date