ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — นายมณเฑียร [x]

นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

... ยังเป็นผู้แทนคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการที่ผลักดันการมีส่วนร่วมและสาระเกี่ยวกับคนพิการในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ในระหว่างการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ สมัยแรก นายมณเฑียรฯ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เสนอรายงานสำหรับการทบทวนรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐเกาหลี ...
  relevance date