ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ค้ามนุษย์ [x]

การประชุมเรื่องพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ

... มีผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย ผู้แทนจากหน่วยงานสหประชาชาติ คือ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และโครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำสหประชาชาติ (UN-ACT) ร่วมอภิปราย ตลอดจนมีหน่วยงานไทยด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ...
  relevance date