ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x] ประชาธิปไตย [x]

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการ Amnesty International

... ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าบรรยากาศการรณรงค์หาเสียงมีความครึกครื้นและประเทศไทยให้ความสำคัญกับวาระด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมประชาธิปไตย และเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง... ... รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง AI กับกระทรวงการต่างประเทศ และส่วนราชการอื่น... ... Permanent Secretary meets with Secretary-General of  Amnesty International On 21 April 2023, Ms. Busadee Santipitaks, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs, met with...
28/04/2023

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... ประเทศ/กลุ่มประเทศที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก “ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance) ในช่วงการอภิปรายทั่วไป รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน ...

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ... ... เพื่อประโยชน์ของคนไทยและสังคมไทย และนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน อ่านเพิ่มเติม ...
  relevance date