ค้นหา

 
Found: 8

การหารือเรื่อง "sharing of best practices and promoting technical cooperation: paving the way towards the second cycle of the UPR"

OHCHR ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐในการดำเนินการตาม UPR recommendation ใน 5 ลักษณะ OHCHR ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐในการดำเนินการตาม ...
UPR OHCHR
21/03/2012

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เปิดเผย และสร้างสรรค์กับกลไกพิเศษภายใต้ HRC OHCHR รวมถึงกลไกด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ การเข้าร่วมในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรายประเทศ ...
28/02/2023

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

... กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเว็บไซต์สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ www.ohchr.org ** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ *** อยากรู้เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ...
29/01/2016

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... ผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งได้จัดตั้งกลไกตรวจสอบการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ...

อธิบดีกรมองค์การฯ กล่าวเปิดสัมมนาระดับภูมิภาค 'Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights'

... After the event, DG Pintaruchi also met with the Deputy High Commissioner for Human Rights to discuss and exchange views on human rights in Thailand, cooperation between Royal Thai Government and the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the review process of the HRC as well as the treaty bodies.   *******************************
27/02/2023

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

.... Volker Türk, the UN High Commissioner for Human Rights and discussed issues on the human rights situations in the world and development in Thailand, as well as cooperation between Thailand and the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). The Advisor of the Minister of Foreign Affairs also reaffirmed Thailand’s commitment to advance the promotion and protection of human rights, including civil and political rights and the implementation of the Act on the Prevention and Suppression ...
03/03/2023

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... the effectiveness and credibility of the Council. Second, we need to invest in the future through better prevention. The key is to develop an effective early warning capacity. The Council cannot do this alone. It should work in partnership with the OHCHR, treaty bodies, special procedures, civil society, including regional organizations and regional human rights mechanisms. To address root causes of the pressing situations we face, the whole UN system is required to work as one. For the Council,...
06/03/2014
  relevance date