ค้นหา

 
Found: 5

การหารือเรื่อง "sharing of best practices and promoting technical cooperation: paving the way towards the second cycle of the UPR"

OHCHR ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐในการดำเนินการตาม UPR recommendation ใน 5 ลักษณะ OHCHR ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐในการดำเนินการตาม ...
UPR OHCHR
21/03/2012

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

... กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเว็บไซต์สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ www.ohchr.org ** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ *** อยากรู้เรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ...
29/01/2016

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... ผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งได้จัดตั้งกลไกตรวจสอบการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ...

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... the effectiveness and credibility of the Council. Second, we need to invest in the future through better prevention. The key is to develop an effective early warning capacity. The Council cannot do this alone. It should work in partnership with the OHCHR, treaty bodies, special procedures, civil society, including regional organizations and regional human rights mechanisms. To address root causes of the pressing situations we face, the whole UN system is required to work as one. For the Council,...
06/03/2014
  relevance date