ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — รายงาน [x] Second Cycle [x] HRC [x] Thailand [x]

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

Highlights of Thailand’s implementation of recommendations and voluntary ... ... report was adopted at the 19th Session of the Human Rights Council (HRC) in March 2012. Thailand received a total of 172 recommendations,... ... government’s efforts in this regard. Thailand will go through the second cycle of the UPR at the 25th UPR Working Group in 2016. ... ... อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ ...
15/05/2019

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ...
  relevance date