ค้นหา

 
Found: 48

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3

... ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้แทนไทย นำโดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอรายงานการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ ...
14/11/2022

งานเสวนา "Children's rights: Reflections from COVID-19 and what more can we do?"

... Post-pandemic period in Thailand, including mobilizing appropriate resources to social protection and assistance, ensuring quality of education, collaboration of various partners and actors to connect every child and young persons to the internet by 2030, and protecting mental health and well-being of children.    Participants, including experts on child’s rights, members of diplomatic corps, representatives from UNICEF and UNHCR, representatives from relevant agencies and youth participants constructively ...
14/11/2022

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนฝ่ายไทย หารือคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ

... อย่างสร้างสรรค์ เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศต่อไป               On 13 September 2022, Director-General of the Department of International Organizations, together with Director-General of DSI and Director-General of Rights and Liberties Protection, co-chaired virtual meeting between relevant Thai agencies and UN Working ...
14/11/2022

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77)

... ในปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นแบบ in-person อย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 ซึ่งเป็นโอกาสให้ไทยได้ดำเนินแนวทาง  ดังนี้ (1) กระชับความสัมพันธ์ (reconnect) กับนานาประเทศ (2) ตอกย้ำ ...
14/11/2022

CERD

... กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ พันธกรณีของรัฐในการจัดทำรายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ส่วนที่ 3 (ข้อ 17-25) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคีและการแก้ไขบทบัญญัติเพิ่มเติมของอนุสัญญา วัน/เดือน/ปี ...
28/04/2022

รายงานประเทศ

รายงานประเทศ ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานประเทศฯ รอบที่ 3 ต่อคณะทำงาน UPR สมัยที่ 39 ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น 278 ข้อ โดยไทยได้ตอบรับข้อเสนอแนะทันที ...
23/12/2021

upr3

Text here....
16/12/2021

สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานะการณ์เปราะบาง

... กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตามหนังสือพิมพ์แนวหลักประชานิยม และสื่อออนไลน์กว่า 753 ข่าว พบว่า ยังมีรายงานข่าวที่สร้างภาพลบต่อกลุ่มผู้สูงอายุในข่าวทั่วไปประมาณร้อยละ 10 การรายงานข่าวเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้เน้นข้อจำกัดในมิติด้านสังคมคุณภาพชีวิต ...
24/09/2019
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date