ค้นหา

 
Found: 52

ICESCR

... กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-15) กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการทำงาน สิทธิในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิในด้านการศึกษา ...
29/01/2016

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

... (คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน) โดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี 2532 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กบอกถึงนิยาม (เด็กหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก ...
29/01/2016

CAT

... คำร้องเรียนระหว่างรัฐ คำร้องเรียนของปัจเจกบุคคล อำนาจคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ส่วนที่ 3 (ข้อ 25-33) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคี ผลใช้บังคับการแก้ไขอนุสัญญา โดยเฉพาะข้อสงวน การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของอนุสัญญาและการระงับข้อพิพาท ...
22/01/2016

CRC

... กล่าวถึงหลักเกณฑ์และแบบพิธีซึ่งประเทศที่ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม ส่วนที่ 3 (ข้อ 46-54) กล่าวถึงกลไกของอนุสัญญา ซึ่งกำหนดวิธีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญา และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ...
22/01/2016

ICCPR

... ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกำเนิด หรือสภาพอื่นใด ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-27) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อาทิ เสรีภาพในการมีชีวิต ...
22/01/2016

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs (+66) 2203 5000, (+66) 2203 5000 [email protected] กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ Department of Treaties and Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs [email protected]
11/12/2015

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน และการเตรียมความพร้อมด้านสถาบัน ...

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ณ นครเจนีวา

... อีกทั้งได้ออกกฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (อาทิ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ) และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ทั้งนี้ ไทยกำลังผลักดันการปฏิรูปและการพัฒนาการเมืองไทยเพื่อกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date