ค้นหา

 
Found: 48

รายงานประเทศ

รายงานประเทศ ประเทศไทยนำเสนอรายงานฉบับแรกด้วยวาจาเมื่อปี 255 4  โดยได้รับข้อเสนอแนะ 134 ข้อ และประกาศคำมั่นเพิ่มเติมโดยสมัครใจอีก 8 ข้อ  วิธีการจัดทำรายงาน การสร้างค วามตระหนักรู้ ...
23/05/2016

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 2 ณ นครเจนีวา

... การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ การประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความเท่าเทียมระหว่างเพศ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 การปฏิรูปกฎหมาย และการให้สัตยาบันและการถอนข้อสงวนที่มีต่อตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ...

การนำเสนอรายงานประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางไปนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา

... ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) สมัยที่ 31 ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ...

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

... ไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฉบับต่างๆ ได้แก่ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CEDAW ว่าด้วยการรับข้อร้องเรียน และอนุสัญญา CRC 3 ฉบับคือ พิธีสารเลือกรับ เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol ...
10/02/2016

ICESCR

... กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-15) กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการทำงาน สิทธิในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิในด้านการศึกษา ...
29/01/2016

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

... (คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน) โดยได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในปี 2532 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กบอกถึงนิยาม (เด็กหมายถึงบุคคลทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก ...
29/01/2016

CAT

... คำร้องเรียนระหว่างรัฐ คำร้องเรียนของปัจเจกบุคคล อำนาจคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน ส่วนที่ 3 (ข้อ 25-33) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเป็นภาคี ผลใช้บังคับการแก้ไขอนุสัญญา โดยเฉพาะข้อสงวน การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของอนุสัญญาและการระงับข้อพิพาท ...
22/01/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date