ข่าวและกิจกรรม

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

11/12/2015

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนอีก 87 ประเทศ/กลุ่มประเทศที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก “ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance)

ในช่วงการอภิปรายทั่วไป รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน และการเตรียมความพร้อมด้านสถาบัน กฎระเบียบ และทัศนคติของประชาชน ทั้งนี้ ในการพัฒนาประชาธิปไตย ประเทศจะต้องเตรียมรับมือกับความท้าทาย อาทิ การมีระบบการประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินการ และการรับมือพลวัตรใหม่ในโลก เช่น การแพร่หลายของ social media

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และระบบประชารัฐที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนในประเทศ

การประชุม BDF ริเริ่มโดย ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง โดยเน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ