ข่าวและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำเสนอรายงานของไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review ณ กรุงเทพมหานคร

02/03/2012

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สำหรับประชาชนในภาคกลางและภาคตะวันตก ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน

ที่ประชุมได้รับทราบท่าทีของไทยต่อข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้ง 172 ข้อ โดยไทยสามารถรับข้อเสนอแนะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 134 ข้อ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

 • การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
 • การปรับปรุงกฎหมายสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและแผนสิทธิมนุษยชน
 • การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม
 • การเชิญกลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเยือนไทย
 • เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
 • สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 • การส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
 • การคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้แสวงหาที่พักพิง
 • ปัญหาการค้ามนุษย์
 • สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การอำนวยความยุติธรรม กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการปรองดอง

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ผู้เข้าร่วมหารือหลายฝ่ายหยิบยกหรือยังมีข้อห่วงกังวลมี อาทิ การใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล การแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการหายสาบสูญของบุคคลโดยถูกบังคับ โทษประหารชีวิต การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ปัญหาแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ต่อสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบังคับใช้กฎหมาย และการเร่งรัดการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อผลักดันการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับรองและการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในภูมิภาคตะวันออก

โดยผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ UPR ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศที่ www.mfa.go.th/humanrightsเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ